Крстозбор

На www.e-skolo/крстозбор: Зборови корисни за Тема1 4 одд: Броеви до 10 000
Упатство:
а) Штом ќе се пронајде еден од бараните зборови, Се клика на почетната и крајната буква (бројка) од бараниот збор (израз) и така се обележува, збор по збор
б) Повторно (НОВ КРСТОЗБОР), доволен е клик на зборчето КРСТОЗБОР во менито од страната


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}