4одд-FlashCards

За одговор на прашање (вртење на картата) – клик на белото квадратче во десниот горен агол на картата |

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 9 е на местото на илјадарки?

9025

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ, представен како број е:

9500

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 9 е на местото на десетки?

4598

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ДВАЕСЕТ И ЕДЕН, представен како број е:

7021

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ТРИ представен како број е:

9803

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ПЕТ, представен како број е:

7005

ПЕТ ИЛЈАДИ, представен како број е:

5000

СЕДУМ ИЛЈАДИ ОСУМСТОТИНИ И ШЕСТ представен како број е:

7806

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И СТО, представен како број е:

4100

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 8 е на местото на десетки?

4589

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ СТО И ОСУМДЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

4185

ШЕСТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ, представен како број е:

6584

ПЕТ ИЛЈАДИ И ЧЕТИРИСТОТИНИ И ДВА, представен како број е:

5402

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ И СЕДУМ, представен како број е:

9507

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ДЕВЕТ, представен како број е:

9009

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ДВЕСТА, представен како број е:

7200

ТРИ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ДВА представен како број е:

3802

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И СТО И ОСУМДЕСЕТ, представен како број е:

4180

ЕДНА ИЛЈАДА И СЕДУМСТОТИНИ ДВАЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

1725

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ЧЕТИРИ, представен како број е:

4534

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ПЕТ представен како број е:

9805

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕТСТОТИНИ И ОСУМ, представен како број е:

7908

ТРИ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ОСУМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ, представен како број е:

3384

ОСУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕТ, представен како број е:

8009

ДВЕ ИЛЈАДИ И СЕДУМСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

2735

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ШЕСТ представен како број е:

9806

ПЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ДВА представен како број е:

5802

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И ДЕВЕДЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

4093

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 8 е на местото на стотки?

5864

ПЕТ ИЛЈАДА И СЕДУМСТОТИНИ, представен како број е:

5700

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ СЕДУМДЕСЕТ И ОСУМ, представен како број е:

9578

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

7533

ОСУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕДЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

8093

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 9 е на местото на стотки?

5964