4одд-FlashCards

За одговор на прашање (вртење на картата) – клик на белото квадратче во десниот горен агол на картата |

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -10 ____ -5

<

Да се напише во развиена форма бројот 3006:

3000+6

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ СЕДУМДЕСЕТ И ОСУМ, представен како број е:

9578

Бројот 2003 запишан во развиена форма е:

2000+3

ТРИ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ДВА представен како број е:

3802

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 6 е на местото на единици?

4526

Кај дропката, на колку делови е поделено едно цело покажува:

именителот

$ \frac{4}{9} +\frac{3}{9} = $

$ \frac{7}{9} $

Бројот 5682 заокружен на најблиската 100-ка е:

5700

$\frac{5}{12} + \frac{?}{?} = \frac{7}{12} $

2/12

1999, 2999, 3999, 4999,... Во оваа низа од 4-цифрени броеви, искористено е правилото:

Зголеми за 1000

$\frac{11}{12} - \frac{?}{?} = \frac{6}{12} $

5/12

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 3 е на местото на илјадарки?

3259

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 8 е на местото на десетки?

4589

$\frac{5}{9} + \frac{2}{9} $ =

7/9

Да се напише во развиена форма бројот 3002:

3000+2

$\frac{9}{15} + \frac{?}{?} = \frac{11}{15} $

2/15

$ \frac{6}{9} +\frac{3}{9} = $

1

Да се внесе (ќирилица) буквата од точниот одговор а,б,в или г.
Кој цртеж ја представува дропката $ \frac {2}{3} $ 

г

$\frac{7}{8} - \frac{?}{?} = \frac{5}{8} $

2/8

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ТРИ представен како број е:

9803

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен? 

$ \frac {1}{2} $

$\frac{1}{3} = \frac{?}{12} $

4

$\frac{1}{2} = \frac{?}{14} $

7

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 8 е на местото на илјадарки?

8459

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И СТО, представен како број е:

4100

$\frac{3}{15} + \frac{2}{15} $ =

5/15

$\frac{10}{20} - \frac{?}{?} = \frac{8}{20} $

2/20

Бројот 5698 заокружен на најблиската 10-ка е:

5700

$\frac{4}{7} - \frac{1}{7} $ =

3/7

Ситуацијата „4 од 9 ученици се без домашно по математика“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {4}{9} $

$ \frac{23}{23} = $

1

ШЕСТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ, представен како број е:

6584

Бројот    + 4 :

е позитивен број

$\frac{12}{100} - \frac{10}{100} $ =

2/100

$\frac{2}{14} + \frac{5}{14} $ =

7/14

$\frac{32}{20} - \frac{?}{?} = \frac{30}{20} $

2/20

Бројот 326 заокружен на најблиската 10-ка е:

330

Бројот 786 заокружен на најблиската 10-ка е:

790

Кај дропката,  делот кој покажува колку делови сме зеле од сите делови на кои е е поделено едно цело се вика:

броител (брои)

СЕДУМ ИЛЈАДИ ОСУМСТОТИНИ И ШЕСТ представен како број е:

7806

Во мешани броеви се претвараат само ___________ дропки.

направилните

$ \frac{3}{7} +\frac{3}{7} = $

$ \frac{6}{7} $

Кој од дадените броеви е точно запишан?

2567 = две илјади петстотини шеесет и седум

$\frac{12}{14} - \frac{5}{14} $ =

7/14

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

3 1/3

Да се напише во развиена форма бројот 2700:

2000+700

Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најмал кон најголем броевите: 1256, 308, 4987

308,1256,4987

ПЕТ ИЛЈАДА И СЕДУМСТОТИНИ, представен како број е:

5700

Колкав дел од фигурата (во дропка)  е обоен? 

$ \frac {5}{8} $

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен?

$ \frac {6}{9} $

$ \frac{2}{5} +\frac{2}{5} = $

$ \frac{4}{5} $

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

1 2/4

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен? 

$ \frac {5}{10} $

Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најголем кон најмал броевите:4415, 912, 5893

912,4415,5893

Бројот 1345 запишан во развиена форма е:

1000+300+40+5

Дропките кај кои именителот е поголем од броителот се нарекуваат:

правилни

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 1568 _______1586

<

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

1456

На сликата, заокружените жаби ја представуваат дропката:

$\frac {3}{8} $.

$\frac{1}{2} $ од 50 тетратки = ____  тетратки.

25

Бројот    - 42 :

е негативен број

Бројот    - 1 :

е негативен број

Бројот 5638 заокружен на најблиската 100-ка е:

5600

ДВЕ ИЛЈАДИ И СЕДУМСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

2735

$\frac{3}{7} + \frac{3}{7} $ =

6/7

$\frac{1}{3} = \frac{?}{6} $

2

Бројот 782 заокружен на најблиската 10-ка е:

780

Бројот    - 79 :

е негативен број

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 4 е на местото на илјадарки?

4349

$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} $ =

5/7

Бројот 4321 заокружен на најблиската 100-ка е:

4300

$\frac{34}{100} - \frac{?}{?} = \frac{29}{100} $

5/100

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

61272

Кој од дадените броеви е точно запишан?

4589 = четири илјади петстотини осумдесет и девет

$\frac{9}{14} - \frac{5}{14} $ =

4/14

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

1569

Да се напише во развиена форма бројот 6308:

6000+300+8

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 1005 _______1586

<

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен? 

$ \frac {4}{5} $

Дропките ја представуваат математичката операција:

делење (на броител со именител)

Кога ќе се спореди негативен и позитивен број, поголем е:

позитивниот

$\frac{3}{7} $ од 49 моливи = ____ моливи.

21

$ 1 = \frac{9}{} $

9

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       +6 ____ -4

>

$\frac{1}{2} $ од 14 тетратки = ____  тетратки.

7

$\frac{1}{3} = \frac{?}{15} $

5

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен? 

$ \frac {2}{5} $

Да се напише во развиена форма бројот 4458:

4000+400+50+8

Колкав дел од фигурата (во дропка)  НЕ е обоен?

$ \frac {3}{4} $

Бројот 2346 запишан во развиена форма е:

2000+300+40+6

Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најмал кон најголем броевите: 6666, 4444, 5555

5555,4444,6666

Двоцифрените броеви се составени од:

2 цифри

$\frac{22}{100} - \frac{3}{100} $ =

19/100

Правата на која има представено броеви се нарекува:

бројна права

$\frac{2}{5} = \frac{?}{10} $

4

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 2586 _______ 2587

<

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ЧЕТИРИ, представен како број е:

4534

$ 1 = \frac{}{6} $

6

Сликата ја прикажува дропката ________________.

$\frac {4}{9} $

$\frac{2}{3} $ од 300 денари = ____ денари.

200

Бројот 2592 заокружен на најблиската 100-ка е:

2600

Да се напише во развиена форма бројот 4302:

4000+300+2

$ \frac{3}{8} +\frac{5}{8} = $

1

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

2 2/3

$\frac{7}{18} - \frac{1}{18} $ =

6/18

Да се напише во развиена форма бројот 2598:

2000+500+90+8

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 7 е на местото на стотки?

5764

Ситуацијата „7 од 9 ученици се без домашно по математика“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {7}{9} $

$\frac{2}{3} = \frac{?}{6} $

4

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ И СЕДУМ, представен како број е:

9507

$ \frac{2}{9} +\frac{7}{9} = $

1

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -15 ____ +21

<

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 5 е на местото на единици?

4325

$\frac{14}{20} - \frac{?}{?} = \frac{8}{20} $

6/20

На сликата, заокружените жаби, од сите жаби, ја представуваат дропката:

$\frac {6}{8} $

Сликата ја прикажува дропката $\frac {5}{9} $. Сите жаби се 9 жаби.
Во дропката, сите жаби представуваат:

именител

$\frac{7}{8} - \frac{?}{?} = \frac{2}{8} $

5/8

ПЕТ ИЛЈАДИ, представен како број е:

5000

$\frac{2}{3} = \frac{?}{12} $

8

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ, представен како број е:

9500

$\frac{1}{15} + \frac{2}{15} $ =

3/15

$\frac{3}{4} = \frac{?}{8} $

6

$\frac{1}{3} $ од 300 денари = ____ денари.

100

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен?

$ \frac {6}{10} $

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

51312

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 4312 _______ 4310

>

$ \frac{5}{5} = $

1

Бројот 4527 заокружен на најблиската 10-ка е:

4530

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

2 1/3

$\frac{1}{2} $ од 6 тетратки = ____  тетратки.

3

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

3 2/3

$\frac{4}{5} $ од25 моливи = ____ моливи.

20

$\frac{2}{5} = \frac{?}{15} $

6

$\frac{5}{16} + \frac{4}{16} $ =

9/16

$\frac{1}{10} $ од 50 фотографии = ____ фотографии.

5

4215, 4210, 4205, 4200,... Во оваа низа од 4-цифрени броеви, искористено е правилото:

Намали за 5

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

2 3/4

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       +26 ____ 0

>

Дропките кај кои броителот е поголем од именителот се нарекуваат __________ дропки.

неправилни

$\frac{2}{7} - \frac{1}{7} $ =

1/7

ТРИ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ОСУМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ, представен како број е:

3384

Дропките кај кои именителот и броителот се ист број се нарекуваат __________ дропки.

единечни

$ \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = $

$ \frac{3}{4} $

$\frac{14}{20} - \frac{?}{?} = \frac{7}{20} $

7/20

$ \frac{3}{8} +\frac{2}{8} = $

$ \frac{5}{8} $

Сликата ја прикажува дропката:

$\frac {5}{8} $.

Да се представи цртежот во вид на дропка:

$ \frac {3}{9}$

$\frac{2}{3} $ од 24 денари = ____ денари.

16

Бројот    + 17 :

е позитивен број

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -5 ____ -5

=

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен?

$ \frac {3}{8} $

$ \frac{1}{8} +\frac{3}{8} = $

$ \frac{4}{8} $

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен?

$ \frac {1}{6} $

$\frac{1}{2} $ од 10 тетратки = ____  тетратки.

5

$\frac{1}{2} = \frac{?}{10} $

5

$\frac{2}{10} $ од 50 фотографии = ____ фотографии.

10

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

3 3/4

Ситуацијата „6 од 9 ученици се без домашно по математика“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {6}{9} $

Колкав дел од фигурата (во дропка)  НЕ е обоен?

$ \frac {3}{8} $

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

1583

Да се напише во развиена форма бројот 1239:

1000+200+30+9

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 568 _______1586

<

$\frac{11}{14} - \frac{5}{14} $ =

6/14

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 6 е на местото на десетки?

5364

$\frac{22}{100} + \frac{?}{?} = \frac{25}{100} $

3/100

$\frac{3}{4} = \frac{?}{16} $

12

$ \frac{3}{8} +\frac{3}{8} = $

$ \frac{6}{8} $

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -26 ____ -26

=

Бројот    - 412 :

е негативен број

Бројот    - 578 :

е негативен број

Ситуацијата „Три од  седум лектири се прочитани“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {3}{7} $

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 1577 _______ 1577

=

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 68 _______2586

<

$\frac{1}{7} $ од 21 моливи = ____ моливи.

3

Бројот 2312 запишан во развиена форма е:

2000+300+10+2

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 9 е на местото на илјадарки?

9025

$\frac{7}{8} - \frac{5}{8} $ =

2/8

Ситуацијата „3 од 4 ученици се одлични“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {3}{4} $

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 2565 _______ 2565

=

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 779 _______ 779

=

$\frac{1}{15} + \frac{?}{?} = \frac{8}{15} $

7/15

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       +26 ____ -26

>

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 4 е на местото на стотки?

3459

Колку од жабите се заокружени? (Броител на дропка)

4

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

3 2/4

Ситуацијата „Три од  осум лектири се прочитани“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {3}{8} $

Бројот 5688 заокружен на најблиската 100-ка е:

5700

$ \frac{3}{3} = $

1

2030, 2035, 2040, 2045,... Во оваа низа од 4-цифрени броеви, искористено е правилото:

Зголеми за 5

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 3 е на местото на единици?

7723

$ \frac{4}{8} +\frac{2}{8} = $

$ \frac{6}{8} $

$ \frac{1}{6} +\frac{1}{6} = $

$ \frac{2}{6} $

$ \frac{54}{54} = $

1

Кој од дадените броеви е точно запишан?

4079 = четири илјади и седумдесет и девет

Сликата ја представува дропката $\frac {6}{8} $. Броител во оваа дропка е бројот:

6

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

1690

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите   8 _______1586

<

$ 1 = \frac{}{10} $

10

$ \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = $

$ \frac{2}{4} $

На сликата, заокружени се ______  од вкупно ______  жаби. Заокружените жаби
представуваат броител во дропка.

5 од 8

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 7805 _______ 7805

=

$ \frac{1}{9} +\frac{4}{9} = $

$ \frac{5}{9} $

6000, 5500, 5000, 4500,... Во оваа низа од 4-цифрени броеви, искористено е правилото:

Намали за 500

$ \frac{1}{6} +\frac{4}{6} = $

$ \frac{5}{6} $

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ СТО И ОСУМДЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

4185

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен? 

$ \frac {4}{10} $

Кој од дадените броеви е точно запишан?

1227 = една илјада двеста дваесет и седум

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен?

$ \frac {1}{5} $

Да се напише во развиена форма бројот 2059:

2000+50+9

$ \frac{4}{7} +\frac{3}{7} = $

1

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ПЕТ представен како број е:

9805

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

2 2/3

$\frac{9}{14} - \frac{1}{14} $ =

8/14

$\frac{7}{12} - \frac{?}{?} = \frac{6}{12} $

1/12

$ \frac{2}{7} +\frac{4}{7} = $

$ \frac{6}{7} $

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 7799 _______ 7789

>

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 8 е на местото на стотки?

5864

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 5 е на местото на стотки?

4521

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен? 

$ \frac {6}{10} $

$\frac{3}{5} $ од25 моливи = ____ моливи.

15

Сликата ја представува дропката $\frac {3}{8} $. Броител во оваа дропка е бројот:

3

Кој од дадените броеви е точно запишан?

1009 = една илјада и девет

Бројот 1335 заокружен на најблиската 10-ка е:

1340

$ \frac{1}{8} +\frac{5}{8} = $

$ \frac{6}{8} $

ЕДНА ИЛЈАДА И СЕДУМСТОТИНИ ДВАЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

1725

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен?

$ \frac {7}{10} $

$\frac{35}{50} - \frac{5}{50} $ =

30/50

Да се напише во развиена форма бројот 3303:

3000+300+3

$\frac{7}{8} - \frac{?}{?} = \frac{3}{8} $

4/8

Десно од нулата, на бројната права се наоѓаат:

позитивните броеви

Бројот    + 1587 :

е позитивен број

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -10 ____ -2

<

$\frac{2}{3} $ од 27 денари = ____ денари.

18

Сликата ја прикажува дропката $\frac {5}{8} $. Сите жаби се 8 жаби. Во дропката, сите жаби представуваат:

именител

ОСУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕДЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

8093

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 9 е на местото на десетки?

4598

Да се напише во развиена форма бројот 1156:

1000+100+50+6

Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најголем кон најмал броевите: 6369, 6598, 225

6598,6369,225

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 2 е на местото на десетки?

7725

$\frac{7}{8} - \frac{6}{8} $ =

1/8

$\frac{1}{3} = \frac{?}{9} $

3

$\frac{3}{12} + \frac{?}{?} = \frac{7}{12} $

4/12

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 3005 _______ 3005

=

$\frac{31}{100} - \frac{11}{100} $ =

20/100

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен? 

$ \frac {3}{9} $

$\frac{1}{2} = \frac{?}{8} $

4

$\frac{1}{2} = \frac{?}{6} $

3

$ \frac{5}{7} +\frac{1}{7} = $

$ \frac{5}{6} $

1000,1010, 1020,1030,... Во оваа низа од4-цифрени броеви, искористено е правилото:

Зголеми за 10

$ \frac{9}{9} = $

1

$\frac{3}{4} = \frac{?}{12} $

9

$\frac{1}{2} $ од 20 тетратки = ____  тетратки.

10

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен? 

$ \frac {1}{4} $

Да се напише во развиена форма бројот 1348:

1000+300+40+8

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И СТО И ОСУМДЕСЕТ, представен како број е:

4180

$\frac{3}{10} $ од 60 фотографии = ____ фотографии.

18

Кој од дадените броеви е точно запишан?

4979 = четири илјади деветстотини седумдесет и девет

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

1 2/4

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ШЕСТ представен како број е:

9806

4250, 4260, 4270, 4280,... Во оваа низа од4-цифрени броеви, искористено е правилото:

Зголеми за 10

ПЕТ ИЛЈАДИ И ЧЕТИРИСТОТИНИ И ДВА, представен како број е:

5402

6000, 5998, 5996, 5994,... Во оваа низа од 4-цифрени броеви, искористено е правилото:

Намали за 2

$\frac{10}{12} - \frac{?}{?} = \frac{3}{12} $

7/12

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен? 

$ \frac {3}{4} $

Бројот 3645 запишан во развиена форма е:

3000+600+40+5

Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најмал кон најголем броевите: 6958, 4308, 4987

4308,4987,6958

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

1 2/3

$\frac{17}{18} - \frac{11}{18} $ =

6/18

Илјадарки Стотки Десетки Единици
се месни вредности на:

4-цифрени броеви

Ситуацијата „3 од 7 ученици се одлични“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {3}{7} $

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 3 е на местото на десетки?

2638

$ \frac{2}{9} +\frac{1}{9} = $

$ \frac{3}{9} $

$ \frac{2}{7} +\frac{1}{7} = $

$ \frac{3}{7} $

$ \frac{2}{5} +\frac{3}{5} = $

1

Бројот    -15 :

е негативен број

Сликата ја прикажува дропката $\frac {4}{9} $.
Сите жаби се 9 жаби. Во дропката, сите жаби представуваат:

именител

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 3008 _______8003

<

$\frac{2}{7} $ од 21 моливи = ____ моливи.

6

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен? 

$ \frac {1}{3} $

Да се внесе буквата (ќирилица) од точниот одговор а,б,в или г.
Кој цртеж ја представува дропката $ \frac {1}{4} $

а

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 2 е на местото на стотки?

1259

Да се напише во развиена форма бројот 7001:

7000+1

$\frac{34}{100} + \frac{?}{?} = \frac{39}{100} $

5/100

Ситуацијата „8 од 9 ученици се без домашно по математика“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {8}{9} $

$ \frac{6}{6} = $

1

Стотки Десетки Единици
се месни вредности на:

3-цифрени броеви

$\frac{51}{100} + \frac{?}{?} = \frac{60}{100} $

9/100

Бројот 4856 заокружен на најблиската 100-ка е:

4900

На цртежот, од групата, заокружени се  ___________  жaби. (Тоа го представува броителот на дропка)

5

$\frac{6}{15} + \frac{?}{?} = \frac{11}{15} $

5/15

$ 1 = \frac{}{4} $

1

$ 1 = \frac{5}{} $

5

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 2 е на местото на единици?

2362

$ \frac{1}{9} +\frac{8}{9} = $

1

$\frac{7}{8} - \frac{4}{8} $ =

3/8

$ \frac{1}{8} +\frac{7}{8} = $

1

Бројот 7345 запишан во развиена форма е:

7000+300+40+5

$ \frac{8}{8} = $

1

Четирицифрените броеви се составени од:

4 цифри

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

1 2/3

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 1577 _______7715

<

$\frac{6}{12} + \frac{3}{12} $ =

9/12

Кој од дадените броеви е точно запишан?

3256 = три илјади двеста пеесет и шест

Бројот 1534 запишан во развиена форма е:

1000+500+30+4

$\frac{3}{14} + \frac{7}{14} $ =

10/14

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 6 е на местото на стотки?

5634

$\frac{1}{12} + \frac{?}{?} = \frac{7}{12} $

6/12

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 7 е на местото на илјадарки?

7459

$ \frac{1}{6} +\frac{2}{6} = $

$ \frac{3}{6} $

Ситуацијата „3 од 8 ученици се одлични“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {3}{8} $

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 779 _______ 778

>

Кога ќе се спореди негативен и позитивен број, помал е:

негативниот

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

1 1/2

$\frac{2}{3} $ од 9 денари = ____ денари.

6

$ \frac{4}{4} = $

1

Колкав дел од фигурата (во дропка)  е обоен?

$ \frac {1}{4} $

Бројот 4458 заокружен на најблиската 100-ка е:

4500

Бројот 2345 запишан во развиена форма е:

2000+300+40+5

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

1 1/3

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ДВАЕСЕТ И ЕДЕН, представен како број е:

7021

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен? 

$ \frac {3}{5} $

$ \frac{2}{8} +\frac{1}{8} = $

$ \frac{3}{8} $

Бројот 8762 заокружен на најблиската 100-ка е:

8800

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 9 е на местото на стотки?

5964

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       +1 ____ -1

>

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

1159

$\frac{2}{5} $ од25 моливи = ____ моливи.

10

$ \frac{5}{6} +\frac{1}{6} = $

1

Математички израз составен од броител, именител и дробна црта се нарекува:

дропка

Кој од дадените броеви е точно запишан?

3256 = три илјади двеста пеесет и шест

$\frac{6}{15} + \frac{4}{15} $ =

10/15

$\frac{1}{2} $ од 100 тетратки = ____  тетратки.

50

$ \frac{10}{10} = $

1

Ситуацијата „5 од 9 ученици се без домашно по математика“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {5}{9} $

Сликата ја прикажува дропката $\frac {5}{8} $. Заокружени се 5 жаби. Во дропката, заокружените жаби представуваат:

броител

Сликата ја прикажува дропката $\frac {5}{9} $. Сите жаби се 9 жаби.
Во дропката, заокружените жаби представуваат:

броител

$\frac{6}{15} + \frac{5}{15} $ =

11/15

Ситуацијата „3 од 5 ученици се одлични“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {3}{5} $

$\frac{3}{7} + \frac{1}{7} $ =

4/7

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

2 1/4

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен?

$ \frac {4}{10} $

Трицифрените броеви имаат:

3 цифри

Да се напише во развиена форма бројот 7258:

7000+200+50+8

Сликата ја представува дропката $\frac {3}{8} $. Именител во оваа дропка е бројот:

8

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

1983

$\frac{2}{3} = \frac{?}{9} $

6

Бројот -6:

е негативен број

Да се внесе буквата (ќирилица) од точниот одговор а,б,в или г.
Кој цртеж ја представува дропката $ \frac {6}{6} $

в

Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најголем кон најмал броевите: 6369, 6598, 9225

9225,6598,6369

Бројот 2010 запишан во развиена форма е:

2000+10

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ПЕТ, представен како број е:

7005

$\frac{10}{100} - \frac{3}{100} $ =

7/100

Бројот    + 24 :

е позитивен број

$ \frac{6}{8} +\frac{2}{8} = $

1

Бројот    + 16 :

е позитивен број

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

1 3/4

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

1 1/3

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен? 

$ \frac {5}{7} $

$ 1 = \frac{7}{} $

7

Сликата ја представува дропката $\frac {6}{8} $. Именител во оваа дропка е бројот:

8

Кој од дадените броеви е точно запишан?

3227 = три илјада двеста дваесет и седум

$\frac{9}{14} + \frac{4}{14} $ =

13/14

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 2 е на местото на илјадарки?

2725

Бројот 119 заокружен на најблиската 10-ка е:

120

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен? 

$ \frac {2}{7} $

$\frac{66}{100} - \frac{?}{?} = \frac{55}{100} $

11/100

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 4 е на местото на единици?

2634

$\frac{2}{3} $ од 600 денари = ____ денари.

400

Сликата ја прикажува дропката ________________.

$\frac {5}{9} $

$ \frac{2}{6} +\frac{2}{6} = $

$ \frac{4}{6} $

$\frac{1}{2} = \frac{?}{12} $

6

$\frac{35}{50} - \frac{?}{?} = \frac{5}{50} $

30/50

ОСУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕТ, представен како број е:

8009

$\frac{34}{100} - \frac{?}{?} = \frac{25}{100} $

9/100

Лево од нулата, на бројната права се наоѓаат:

негативните броеви

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

71312

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен? 

$ \frac {5}{6} $

Бројот 4321 заокружен на најблиската 10-ка е:

4320

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 3 е на местото на стотки?

7349

Колку од жабите се заокружени? (Броител на дропка)

 

3

Бројот 7893 заокружен на најблиската 10-ка е:

7890

Да се внесе буквата (ќирилица) од точниот одговор а,б,в или г.
Кој цртеж ја представува дропката $ \frac {4}{5} $

б

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 7799 _______ 1896

>

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 1569 _______1572

<

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 1256 _______ 1254

>

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 5 е на местото на илјадарки?

5634

$\frac{2}{15} + \frac{?}{?} = \frac{4}{15} $

2/15

Бројот 2594 заокружен на најблиската 10-ка е:

2590

$\frac{22}{100} + \frac{?}{?} = \frac{30}{100} $

8/100

$ 1 = \frac{3}{} $

3

Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најмал кон најголем броевите: 1256, 7308, 4987

1256,4987,7308

$ \frac{14}{14} = $

1

Ситуацијата „Три од  четири лектири се прочитани“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {3}{4} $

Бројот 7812 заокружен на најблиската 100-ка е:

7800

$ \frac{2}{5} +\frac{1}{5} = $

$ \frac{3}{5} $

Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најмал кон најголем броевите: 2256, 1308, 4987

1308,2256,4987

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И ДЕВЕДЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

4093

$\frac{1}{2} $ од 1000 тетратки = ____  тетратки.

500

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 4 е на местото на десетки?

2648

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -5 ____ + 7

<

Ситуацијата „3 од 6 ученици се одлични“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {1}{2} $

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен?

$ \frac {4}{9} $

Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најмал кон најголем броевите: 6369, 659, 25

25,659,6369

$\frac{14}{50} - \frac{3}{50} $ =

11/50

$\frac{5}{7} $ од 42 моливи = ____ моливи.

30

Бројот 669 заокружен на најблиската 10-ка е:

670

$\frac{35}{50} - \frac{?}{?} = \frac{15}{50} $

20/50

Колкав дел од фигурата (во дропка) е обоен? 

$ \frac {2}{3} $

$ \frac{2}{7} +\frac{2}{7} = $

$ \frac{4}{7} $

ПЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ДВА представен како број е:

5802

Бројот 2367 запишан во развиена форма е:

2000+300+60+7

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       +1 ____ 0

>

Колкав дел од фигурата (во дропка) НЕ е обоен? 

$ \frac {5}{9} $

1000,1100, 1200,1300,... Во оваа низа од4-цифрени броеви, искористено е правилото:

Зголеми за 100

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -5 ____ +2

<

Бројот 5623 заокружен на најблиската 100-ка е:

5600

$\frac{5}{14} + \frac{5}{14} $ =

10/14

$\frac{5}{10} $ од 60 фотографии = ____ фотографии.

30

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 6 е на местото на илјадарки?

6459

Кој од дадените броеви е точно запишан?

3562 = три илјади петстотини шеесет и два

Бројот 3655 заокружен на најблиската 100-ка е:

3700

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 5 е на местото на десетки?

3459

$ \frac{3}{4} +\frac{1}{4} = $

1

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

21256

Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 158 _______1586

<

Кој мешан број е прикажан (Одговорот да се прикаже како цел дел, празно место и дропка)?

2 2/4

1298, 1299, 1300, 1301,... Во оваа низа од 4-цифрени броеви, искористено е правилото:

Зголеми за 1

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ДЕВЕТ, представен како број е:

9009

Ситуацијата „Три од  пет лектири се прочитани“, представена во вид на дропка е:

$ \frac {3}{5} $

Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 7 е на местото на единици?

4527

$\frac{1}{2} $ од 1200 денари = ____ денари.

600

Да се напише во развиена форма бројот 4012:

4000+10+2

Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -1 ____ 0

<

Бројот 2025 запишан во развиена форма е:

2000+20+5

Сликата ја прикажува дропката $\frac {3}{9} $.
Вкупниот на жаби на сликата е 9. Во дропката овој број е:

именител

4 цифрените броеви ги имаат, подредено, следните месни вредности:

Илјадарки Стотки Десетки Единици

$ \frac{12}{12} = $

1

Бројот    0 (нула) :

не е ниту негативен ниту позитивен број