3одд-FlashCards

За одговор на прашање (вртење на картата) – клик на белото квадратче во десниот горен агол на картата |

200 + 40 + 3 =

243

ДЕВЕТСТОТИНИ И ОСУМДЕСЕТ И СЕДУМ напишан како трицифрен број е:

987

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    987 _____ 987.

=

Разложен по месни вредности, 310 = _____ + _____ + ____

300+10+0

Разложен по месни вредности, 445 = _____ + _____ + ____

400+40+5

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    361 _____ 369.

<

Во бројот 394 на местото на стотки се наоѓа цифрата _________.

3

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    199 _____ 152.

>

Бројот 519 има  ____  стотки.

5

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    615 _____ 615.

=

2С 3Д 4Е = _________

234

Разложен по месни вредности, 663 = _____ + _____ + ____

600+60+3

900 + 90 + 2 =

992

СТО  ПЕДЕСЕТ И ОСУМ напишан како трицифрен број е:

158

Во бројот 256 на местото на единици се наоѓа цифрата _________.

6

Бројот 712 има  ____ единици.

2

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    113 _____ 131.

<

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    344 _____ 244.

>

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    254 _____ 152.

>

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    342 _____ 332.

>

600 + 50 + 4 =

654

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    334 _____ 334.

=

5С 7Д 9Е = _________

579

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    321 _____ 321.

=

Разложен по месни вредности, 912 = _____ + _____ + ____

900+10+2

Разложен по месни вредности, 735 = _____ + _____ + ____

700+30+5

Разложен по месни вредности, 207 = _____ + _____ + ____

200+0+7

Бројот 584 има  ____  десетки.

8

СЕДУМСТОТИНИ И СЕДУМНАЕСЕТ напишан како трицифрен број е:

717

ШЕСТОТИНИ И ЧЕТИРИЕСЕТ И ДЕВЕТ напишан како трицифрен број е:

649

Во бројот 256 на местото на стотки се наоѓа цифрата _________.

2

СТО  ПЕДЕСЕТ И СЕДУМ  напишан како трицифрен број е:

157

ПЕТСТОТИНИ И ОСУМ напишан како трицифрен број е:

508

Бројот 678 има  ____  стотки.

6

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    197 _____ 917.

<

100 + 40 + 8 =

148

200 + 30 + 9 =

239

Во бројот 394 на местото на десетки се наоѓа цифрата _________.

9

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    997 _____ 997.

=

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    886 _____ 896.

<

ДЕВЕТСТОТИНИ И ДЕВЕДЕСЕТ И ТРИ напишан како трицифрен број е:

993

700 + 3 =

703

6С 5Д 2Е = _________

652

Бројот 308 има  ____ единици.

8

Бројот 227 има  ____  стотки.

2

2С 7Д 3Е = _________

273

Разложен по месни вредности, 980 = _____ + _____ + ____

900+80+0

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    556 _____ 557.

<

8С 7Д = _________

870

Бројот 742 има  ____  десетки.

4

Бројот 845 има  ____  стотки.

8

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    445 _____ 345.

>

6С 0Д 1Е = _________

601

9С 3Е = _________

903

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    316 _____ 317.

<

ДВЕСТА И ДВАНАЕСЕТ напишан како трицифрен број е:

212

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    452 _____ 441.

>

Во бројот 256 на местото на десетки се наоѓа цифрата _________.

5

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    564 _____ 564.

=

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    443 _____ 442.

>

ЧЕТИРИСТОТИНИ ПЕДЕСЕТ И СЕДУМ напишан како трицифрен број е:

457

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    567 _____ 237.

>

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    553 _____ 535.

>

400 + 90 + 5 =

495

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    498 _____ 489.

>

СТО  ПЕДЕСЕТ И ШЕСТ напишан како трицифрен број е:

156

300 + 20 =

320

ШЕСТОТИНИ И ОСУМДЕСЕТ И ЕДЕН напишан како трицифрен број е:

681

5С 2Д = _________

520

Разложен по месни вредности, 650 = _____ + _____ + ____

600+50+0

800 + 7 =

807

Бројот 137 има  ____  десетки.

3

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    369 _____ 693.

<

ДЕВЕТСТОТИНИ И ЧЕТИРИЕСЕТ И ТРИ напишан како трицифрен број е:

943

Во бројот 394 на местото на единици се наоѓа цифрата _________.

4

ДВЕСТА  ПЕДЕСЕТ И ШЕСТ напишан како трицифрен број е:

256

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    419 _____ 419.

=

800 + 80 + 9 =

889

СЕДУМСТОТИНИ И ТРИ напишан како трицифрен број е:

703

Бројот 415 има  ____ единици.

5

ОСУМСТОТИНИ И ТРИЕСЕТ И ДЕВЕТ напишан како трицифрен број е:

839

Разложен по месни вредности, 453 = _____ + _____ + ____

400+50+3

ПЕТСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ДЕВЕТ напишан како трицифрен број е:

539

ТРИСТОТИНИ ЧЕТИРИЕСЕТ И ДВА напишан како трицифрен број е:

342

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    198 _____ 198.

=

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    672 _____ 672.

=

ШЕСТОТИНИ И ТРИЕСЕТ И ТРИ напишан како трицифрен број е:

633

ПЕТСТОТИНИ И ТРИНАЕСЕТ напишан како трицифрен број е:

513

ОСУМСТОТИНИ И ОСУМДЕСЕТ И ШЕСТ напишан како трицифрен број е:

886

Напишан како број, ОСУМСТОТИНИ И ДВАЕСЕТ И ПЕТ е:

825

100 + 20 + 5 =

125

ДВЕСТА ОСУМДЕСЕТ И ТРИ напишан како трицифрен број е:

283

600 + 5 =

605

4С 4Д 0Е = _________

440

500 + 10 =

510

СЕДУМСТОТИНИ И ПЕДЕСЕТ И ПЕТ“ напишан како трицифрен број е:

755

Разложен по месни вредности, 445 = _____ + _____ + ____

400+40+5

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    369 _____ 369.

=

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    453 _____ 457.

<

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    244 _____ 254.

<

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    512 _____ 521.

>

Бројот 667 има  ____ единици.

7