7одд-КВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид:

0%

Квиз 7одд/Тема1.1 Цели броеви /Т1.2 Месни вредности и заокружувања /Т1.3 Содржатели и делители / Т1.4 Прости броеви

1 / 12

1) Во бројот 732,65 месната вредност на цифрата 5 е:

2 / 12

2) Десетиот содржател на бројот 6 е бројот:

3 / 12

3) Бројот +3 е ____________ број.

4 / 12

4) Со напишан знак пред добиениот резултат, да се пресмета и напише колку е: (-4)-(+10)=

5 / 12

5) Со напишан знак пред добиениот резултат, да се пресмета и напише колку е: (+1)-(-42)=

6 / 12

6) Броевите се деливи со 4 ако:

7 / 12

7) Броевите 5,10,15,20,25,... се содржатели на бројот:

8 / 12

8) Со напишан знак пред добиениот резултат, да се пресмета и напише колку е: (-4)+(-10)=

9 / 12

9) Со напишан знак пред добиениот резултат, да се пресмета и напише колку е: (+5)-(+5)=

10 / 12

10) Броевите се деливи со 7 ако:

11 / 12

11) Со напишан знак пред добиениот резултат, да се пресмета и напише колку е: (+6)+(-16)=

12 / 12

12) Кога велиме дека температурата на воздухот е +21 степени целзиусови, зборуваме за:

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 0%

0%