7одд-КВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид:

0%

Квиз 7одд/Тема1.1 Цели броеви /Т1.2 Месни вредности и заокружувања /Т1.3 Содржатели и делители / Т1.4 Прости броеви

1 / 12

1) Со напишан знак пред добиениот резултат, да се пресмета и напише колку е: (+13)-(-20)=

2 / 12

2) На бројната оска, бројот 6 се наоѓа _______ од нулата.

3 / 12

3) Делители на бројот 14 се:

4 / 12

4) Од понудените, делител на 1209 е бројот:

5 / 12

5) Одвоени со запирка, без празно место, од најмал кон најголем, да се запишат сите делители на броевите 20 и 30.

6 / 12

6) Броевите 8,16,24,32,40,... се содржатели на бројот:

7 / 12

7) Бројот 2 е:

8 / 12

8) На бројната оска, позитивните броеви се наоѓаат _______ од нулата.

9 / 12

9) Бројот 47,792 да се заокружи на едно децимално место.

10 / 12

10) Делители на бројот 16 се:

11 / 12

11) Кога велиме дека температурата на воздухот е -20 степени целзиусови, зборуваме за:

12 / 12

12) На бројната оска, бројот -125 се наоѓа _______ од нулата.

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 0%

0%