6одд-КВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

0%

Квиз 6одд / Тема2.1 Точка, права, рамнина,

1 / 12

1) Правите d  и е се сечат во точката D.

2 / 12

2) Правите b  и е се паралелни.

3 / 12

3) Правите a,b се нормални.

4 / 12

4) Правите b  и е се нормални.

5 / 12

5) Правите a,е се паралелни (немаат заеднички точки).

6 / 12

6) Правите b,c се нормални (се сечат под агол од 90 степени).

7 / 12

7) Правите b,e се:

8 / 12

8) Правите a,d се паралелни (немаат заеднички точки).

9 / 12

9) Правите b,c се:

10 / 12

10) Правите d  и е се нормални.

11 / 12

11) Правите c  и d се паралелни.

12 / 12

12) На сликата, правите кои се сечат се:

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 69%

0%