5одд-FlashCards

За одговор на прашање (вртење на картата) – клик на белото квадратче во десниот горен агол на картата |

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „СЕКОЈ НАРЕДЕН ЧЛЕН Е +3/+5/+7,+9,“.
1, _____, _____, _____, _____

 

1,4,9,16,24

Во бројот 23 567 цифата на стотки е ________.

5

Во бројот 293 857 цифрата на стотки е ________.

8

Бројот 7893 заокружен на најблиската 10-ка е:

7890

Бројот 7812 заокружен на најблиската 100-ка е:

7800

Бројот 5638 заокружен на најблиската 100-ка е:

5600

Во бројот 968 667 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

9

Бројот 3655 заокружен на најблиската 100-ка е:

3700

ПЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ДВА представен како број е:

5802

ДВЕ ИЛЈАДИ И СЕДУМСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

2735

Бројот 786 заокружен на најблиската 10-ка е:

790

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ПЕТ, представен како број е:

7005

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    886 _____ 896.

<

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОЧНИ СО 10 000 И БРОЈ НАНАПРЕД ПО 100, 5 ЧЕКОРИ“.
_____ , _____ , _____ , _____ , _____

 

10000,10100,10200,10300,10400

Во бројот 79 892 цифрата на стотки е ________.

8

Во бројот 423 667 цифрата на стотки е ________.

6

ТРИ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ОСУМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ, представен како број е:

3384

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ И СЕДУМ, представен како број е:

9507

ЧЕТИРИСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И ОСУМ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ШЕЕСЕТ И ТРИ представен како број е:

488363

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ПЕТ представен како број е:

9805

ДЕВЕТСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И СЕДУМ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ШЕЕСЕТ И ДЕВЕТ представен како број е:

987369

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    556 _____ 557.

<

Бројот 5682 заокружен на најблиската 100-ка е:

5700

Во бројот 42 967 цифрата на илјадарки е ________.

2

Во бројот 283 463 цифрата на стотки е ________.

4

ТРИ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ДВА представен како број е:

3802

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОЧНИ СО 10 000 И БРОЈ НАНАЗАД ПО 1000, 5 ЧЕКОРИ“.
_____ , _____ , _____ , _____ , _____

 

10000,9000,8000,7000,6000

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И ДЕВЕДЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

4093

Бројот 8762 заокружен на најблиската 100-ка е:

8800

СЕДУМСТОТИНИ СЕДУМДЕСЕТ И ТРИ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ШЕСТ представен како број е:

773806

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    369 _____ 693.

<

Во бројот 85 672 цифрата на стотки е ________.

6

ЕДНА ИЛЈАДА И СЕДУМСТОТИНИ ДВАЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

1725

Бројот 5698 заокружен на најблиската 10-ка е:

5700

Во бројот 2 667 цифрата на илјадарки е ________.

2

Бројот 5688 заокружен на најблиската 100-ка е:

5700

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    452 _____ 441.

>

Бројот 119 заокружен на најблиската 10-ка е:

120

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ДВЕСТА, представен како број е:

7200

Во бројот 468 667 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

4

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ЧЕТИРИ, представен како број е:

4534

Во бројот 345 598 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

4

Во бројот 427 234 цифрата на илјадарки е ________.

7

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

7533

Бројот 2592 заокружен на најблиската 100-ка е:

2600

Во бројот 259 667 цифрата на илјадарки е ________.

9

ОСУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕТ, представен како број е:

8009

Одвоени со запирка, без празно местио меѓу броевите, да се напише низата со ДОПОЛНЕТИТЕ ПРАЗНИ МЕСТА според заклученото правило:
1, 4, 5, 9, 14, _____, _____, _____

1,4,5,9,14,23,37,60

Бројот 4321 заокружен на најблиската 100-ка е:

4300

Во бројот 713 267 цифрата на стотки е ________.

2

Бројот 1335 заокружен на најблиската 10-ка е:

1340

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОМНОЖИ СО 3 И ОДЗЕМИ 1“.
1, _____, _____, _____, _____

 

1,2,5,14,41

Одвоени со запирка, без празно местио меѓу броевите, да се напише низата со ДОПОЛНЕТИТЕ ПРАЗНИ МЕСТА според заклученото правило:
1, 10, 11, _____, _____, _____

1,10,11,21,32,53

ШЕСТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ, представен како број е:

6584

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОМНОЖИ СО 2 и ДОДАДИ 1“.
1, _____, _____, _____, _____

 

1,3,7,15,31

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    445 _____ 345.

>

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    987 _____ 987.

=

Во бројот 369 643 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

6

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    199 _____ 152.

>

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    419 _____ 419.

=

Во бројот 613 986 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

1

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    344 _____ 244.

>

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОЧНИ СО 10 000 И БРОЈ НАНАЗАД ПО 10, 5 ЧЕКОРИ“.
_____ , _____ , _____ , _____ , _____

 

10000,9990,9980,9970,9970

Во бројот 987 654 цифрата на илјадарки е ________.

7

Во бројот 568 667 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

5

ДЕВЕТСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И СЕДУМ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ЧЕТИРИЕСЕТ И ДЕВЕТ представен како број е:

987349

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    564 _____ 564.

=

ДЕВЕТСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И СЕДУМ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ШЕЕСЕТ И ПЕТ представен како број е:

987365

ПЕТСТОТИНИ ДВАЕСЕТ И ОСУМ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ШЕЕСЕТ И ТРИ представен како број е:

528363

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ СЕДУМДЕСЕТ И ОСУМ, представен како број е:

9578

ОСУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕДЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

8093

СЕДУМДЕСЕТ И ПЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ШЕСТ представен како број е:

75806

Во бројот 428 667 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

2

Во бројот 897 123 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

8

Во бројот 532 819 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

5

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕТСТОТИНИ И ОСУМ, представен како број е:

7908

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    498 _____ 489.

>

Бројот 782 заокружен на најблиската 10-ка е:

780

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    369 _____ 369.

=

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    361 _____ 369.

<

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОМНОЖИ СО 2 и ДОДАДИ 2“.
1, _____, _____, _____, _____

 

1,4,10,22,46

Во бројот 449 667 цифрата на илјадарки е ________.

9

ЧЕТИРИСТОТИНИ СЕДУМДЕСЕТ И ОСУМ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ШЕЕСЕТ И ТРИ представен како број е:

478363

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    567 _____ 237.

>

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И СТО И ОСУМДЕСЕТ, представен како број е:

4180

Во бројот 459 667 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

5

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    244 _____ 254.

<

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ТРИ представен како број е:

9803

ЧЕТИРИСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И ОСУМ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ШЕЕСЕТ И ПЕТ представен како број е:

488365

Во бројот 725 267 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

7

Бројот 4527 заокружен на најблиската 10-ка е:

4530

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    453 _____ 457.

<

ПЕТ ИЛЈАДИ, представен како број е:

5000

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    113 _____ 131.

<

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    342 _____ 332.

>

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    197 _____ 917.

<

ПЕТ ИЛЈАДА И СЕДУМСТОТИНИ, представен како број е:

5700

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ШЕСТ представен како број е:

9806

Во бројот 974 667 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

9

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    316 _____ 317.

<

СЕДУМ ИЛЈАДИ И ДВАЕСЕТ И ЕДЕН, представен како број е:

7021

Во бројот 712 667 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

7

Во бројот 448 129 цифрата на стотки е ________.

1

Во бројот 123 456 цифрата на стотки е ________.

4

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    512 _____ 521.

>

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОЧНИ СО 10 000 И БРОЈ НАНАПРЕД ПО 10, 5 ЧЕКОРИ“.
_____ , _____ , _____ , _____ , _____

 

10000,10010,10020,10030,10040

Во бројот 952 569 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

5

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    254 _____ 152.

>

Во бројот 523 667 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

5

Во бројот 428 667 цифрата на илјадарки е ________.

8

Бројот 5623 заокружен на најблиската 100-ка е:

5600

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    553 _____ 535.

>

Во бројот 987 635 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

8

Бројот 4458 заокружен на најблиската 100-ка е:

4500

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ СТО И ОСУМДЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

4185

Во бројот 986 125 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

8

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ДЕВЕТ, представен како број е:

9009

Бројот 2594 заокружен на најблиската 10-ка е:

2590

Во бројот 168 667 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

1

ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ, представен како број е:

9500

Во бројот 924 789 цифрата на стотки е ________.

7

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОЧНИ СО 10 000 И БРОЈ НАНАПРЕД ПО 4, 5 ЧЕКОРИ“.
_____ , _____ , _____ , _____ , _____

 

10000,10004,10008,10012,10016

СЕДУМДЕСЕТ И ШЕСТ ИЛЈАДИ И ОСУМСТОТИНИ И ШЕСТ представен како број е:

76806

Бројот 4856 заокружен на најблиската 100-ка е:

4900

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОЧНИ СО 10 000 И БРОЈ НАНАЗАД ПО 100, 5 ЧЕКОРИ“.
_____ , _____ , _____ , _____ , _____

 

10000,9900,9800,9700,9600

Во бројот 445 654 цифрата на стотки е ________.

6

Во бројот 624 667 цифрата на илјадарки е ________.

4

СЕДУМ ИЛЈАДИ ОСУМСТОТИНИ И ШЕСТ представен како број е:

7806

ПЕТ ИЛЈАДИ И ЧЕТИРИСТОТИНИ И ДВА, представен како број е:

5402

Бројот 4321 заокружен на најблиската 10-ка е:

4320

Во бројот 258 235 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

5

Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „СЕКОЈ НАРЕДЕН ЧЛЕН Е ЗБИР ОД ПРЕХОДНИТЕ ДВА ЧЛЕНА (Фибоначиева низа/логика)“.
1, 1, _____, _____, _____,_____

 

1,1,2,3,5,8

Во бројот 378 667 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

7

Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    443 _____ 442.

>

Во бројот 425 967 цифрата на илјадарки е ________.

5

Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    321 _____ 321.

=

Бројот 669 заокружен на најблиската 10-ка е:

670

Во бројот 468 667 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

6

ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И СТО, представен како број е:

4100

Во бројот 327 667 цифрата на илјадарки е ________.

7

ДЕВЕТСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И СЕДУМ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ЧЕТИРИЕСЕТ И ДВА представен како број е:

987342