5одд-Домашни

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

5одд/Трим1/Домашно1 – Броеви до 1000 000 Пишување, читање, препознавање
5одд/Трим1/Домашно2 – Броеви до 1000 000 Месни вредности + минати теми
5одд/Трим1/Домашно3 – Броеви до 1000 000 Разложување + минати теми
5одд/Трим1/Домашно4 – Броеви до 1000 000 Споредување  + минати теми
5одд/Трим1/Домашно5 – Броеви до 1000 000 Подредување + минати теми
5одд/Трим1/Домашно6 – Броеви до 1000 000 Заокружување на 10,100,1000,…+мин. теми
5одд/Трим1/Домашно7 – Броеви до 1000 000 Собирање – Одземање + минати теми