Проба

3 одд - Тримесечје 1 / Тема 1.7 / Геометрија 3Д, Квадар/Коцка

1) ЅИДОВИТЕ на КВАДАРОТ  се:

2) 3Д телото кај буквата Д се вика:

3) Квадарот, има ЅИДОВИ:

4) 3Д телото на сликата се вика:

5) Коцката  е:

6) 3Д телото кај буквата а) се вика:

7) 3Д телото кај буквата в) се вика:

8) 3Д телото кај буквата б) се вика:

9) 3Д телото кај буквата б) се вика:

10) 3Д телото кај буквата в) се вика:

11) ЅИДОВИТЕ на КОЦКАТА  се:

12) Квадарот, има РАБОВИ:

13) Коцката има РАБОВИ:

14) 3Д телото кај буквата М се вика:

15) 3Д телото кај буквата a) се вика:

16) 3Д телото на сликата се вика:

17) Квадарот, има ТЕМИЊА:

18) 3Д телото кај буквата в) се вика:

19) Коцката има ТЕМИЊА:

20) Квадарот има:

Your score is

0%