5одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

5 одд Тримесечје.1 Т1.1/ Т1.2 - Броеви до 1 000 000, МЕСНИ ВРЕДНОСТИ, Читање. препознавање, Споредување, Заокружување на 10-100, Низи,

1 / 15

1) Во бројот 259 667 цифрата на илјадарки е ________.

2 / 15

2) Бројот 2003 запишан во развиена форма е:

3 / 15

3) Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    342 _____ 332.

4 / 15

4) ЕДНА ИЛЈАДА И СЕДУМСТОТИНИ ДВАЕСЕТ И ПЕТ, представен како број е:

5 / 15

5) Кој од дадените броеви е точно запишан?

6 / 15

6) Во бројот 123 456 цифрата на стотки е ________.

7 / 15

7) Во бројот 283 463 цифрата на стотки е ________.

8 / 15

8) Во бројот 725 267 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

9 / 15

9) ЧЕТИРИ ИЛЈАДИ И СТО И ОСУМДЕСЕТ, представен како број е:

10 / 15

10) Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОМНОЖИ СО 2 и ДОДАДИ 2“.
1, _____, _____, _____, _____

 

11 / 15

11) Бројот 5638 заокружен на најблиската 100-ка е:

12 / 15

12) Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

13 / 15

13) Во бројот 79 892 цифрата на стотки е ________.

14 / 15

14) ОСУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕТ, представен како број е:

15 / 15

15) ОСУМ ИЛЈАДИ И ДЕВЕДЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

Your score is

0%