5одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

0%

Квиз 5одд/ Тема1.1 - 5 цифрени броеви / Т1.2 Месни вредности и заокружување на 10,100,1000. / Т1.3 Споредување парови броеви

1 / 12

1) Да се заокружи на најблиската десетка  56374.

2 / 12

2) Во бројот 725 267 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

3 / 12

3) Во бројот 897 123 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

4 / 12

4) Во бројот 523 667 цифрата на стотки илјади (СИ) е ________.

5 / 12

5) Да се заокружи на најблиската десетилјадарка  231867.

6 / 12

6) Во бројот 468 667 цифрата на десет илјадарки (ДИ) е ________.

7 / 12

7) Во бројот 596 145 цифрата на стотки е ________.

8 / 12

8) Во бројот 327 667 цифрата на илјадарки е ________.

9 / 12

9) Одвоени со запирка, да се ПОПОЛНАТ броевите во бројна низа, креирана според правилото: „ПОЧНИ СО 10 000 И БРОЈ НАНАЗАД ПО 100, 5 ЧЕКОРИ“.
_____ , _____ , _____ , _____ , _____

 

10 / 12

10) ДЕВЕТСТОТИНИ ОСУМДЕСЕТ И СЕДУМ ИЛЈАДИ И ТРИСТА ШЕЕСЕТ И ПЕТ представен како број е:

11 / 12

11) Во бројот 86 997 цифрата на  илјадарки (И) има месна тежина ________.

12 / 12

12) Во бројот 283 463 цифрата на стотки е ________.

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 89%

0%