3 одд МАТЕМАТИКА, бесплатен ТЕСТОВНИК – збирка тримесечје 3, проект ЛК Охрид и ПИСИ Охрид

3 одд/ Тримесечје 3.5 / Броеви до 1000, Собирање 
3 одд/ Тримесечје 3.5 / Броеви до 1000, Одземање
3 одд/ Тримесечје 3.5 / Броеви до 1000, Множење 
3 одд/ Тримесечје 3.5 / Броеви до 1000, Делење 
3 одд/ Тримесечје 3.5 / Дропки
———————————————————

Тестови 1 х 3 групи
Тестови 2 х 3 групи 
Тестови 3 х 3 групи 
Тестови 4 х 3 групи
Тестови 5 х 3 групи 
Тестови 6 х 3 групи 
Тестови 7 х 3 групи
Тестови 8 х 3 групи 
Тестови 9 х 3 групи 
Тестови 10 х 3 групи