3одд-еКВИЗови-LK OHRID-PISI

За учебната 2023/24 година, бесплатно користење на сите eKвизови,  за 3то одделение е овзможено преку проект на ЛК Охрид од Охрид и образовниот центар ПИСИ Охрид. Темите и прашањата се по програма МОН 2023/24.

0%

Квиз 3одд/Тема2.1 Отсечки /Т2.2 2Д-форми /Т2.3 3Д-тела /Т2.4 Местоположба / Т2.5 Симетрија

1 / 12

1)

Основата на пирамидата кај г) е:

2 / 12

2)

3Д телото кај буквата ѓ) се вика:

3 / 12

3) 3Д рабесто тело, кое има 1 основа се нарекува:

4 / 12

4) 3Д телото кај буквата а) се вика:

5 / 12

5) 2Д формата која има 5 страни, 5 агли, 5 темиња се нарекува:

6 / 12

Со ДА или со НЕ да се одговори, дали мрежата кај буквата т) може да биде мрежа на коцка?

6)

7 / 12

7)

Пирамидата кај г) има ______ околни ѕидови.

8 / 12

8)

Пирамидата кај а) има ______ темиња.

9 / 12

9) Тристрана призма, за основи има:

10 / 12

10)

Околните ѕидови кај 3Д телото кај буквата д) се:

11 / 12

11) Од дадените 3Д-тела, рабесто е:

12 / 12

12)

Основата на пирамидата кај б) е:

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 75%

0%