3одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

3 одд - Тримесечје 3 - Делови од нешто

1) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 1

2) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 10

3) $ \frac {1}{2} од \  \clubsuit \clubsuit $ =

4) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 6

5) $ \frac {1}{4} од $  = ______

6) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 10

7) $ \frac {1}{2} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit $ =

8) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 4

9) $ \frac {6}{6} од $   = ______

10) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 5

11) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 500

12) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 8

13) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 6

14) $ \frac {3}{6} од $   = ______

15) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 6

16) $ \frac {5}{5} од $  = ______

17) $ \frac {4}{6} од $   = ______

18) $ \frac {1}{2} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit $ = 

19) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 9

20) $ \frac {2}{5} од $  = ______

21) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 7

22) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 9

23) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 2

24) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 6

25) $ \frac {1}{3} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit  \clubsuit \clubsuit \ $ = 

26) $ \frac {2}{4} од $  = ______

27) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 5

28) $ \frac {1}{6} од $   = ______

29) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 10

30) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 9

31) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 9

32) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 7

33) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 3

34) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 2

35) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 2

36) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 2

37) $ \frac {1}{2} од $  = ______

38) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 7

39) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 8

40) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 5

41) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 1

42) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 10

43) $ \frac {1}{3} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit $ = 

44) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 4

45) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 3

46) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 50

47) $ \frac {4}{5} од $  = ______

48) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 1

49) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 4

50) $ \frac {3}{4} од $  = ______

51) $ \frac {1}{5} од $  = ______

52) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 5

53) $ \frac {1}{5} $ од ______  = 3

54) $ \frac {5}{6} од $   = ______

55) $ \frac {4}{4} од $  = ______

56) $ \frac {1}{4} $ од ______  = 7

57) $ \frac {3}{5} од $  = ______

58) $ \frac {1}{2} $ од ______  = 8

59) $ \frac {1}{2} од \  \clubsuit \clubsuit \clubsuit \clubsuit  \clubsuit \clubsuit $ =

60) $ \frac {1}{3} $ од ______  = 8

Your score is