3одд-еКВИЗови-ЛК ОХРИД Охрид

За учебната 2023/24 година, бесплатно користење на сите eKвизови,  за 3то одделение е овзможено преку проект на ЛК Охрид од Охрид и образовниот центар ПИСИ Охрид. Темите и прашањата се по програма МОН 2023/24.

Wrong shortcode initialized


0%

MATEMATIKA 3одд/ Тримесечје 4 / Должина, Маса, Зафатнина, Периметар, Плоштина, Време, Податоци

1 / 12

1) Кое од децата НЕ сака КРУШИ?

2 / 12

2) Големата стрелка стрелка кај часовникот покажува:

3 / 12

3) 1 L + 200 mL = _____________ mL

4 / 12

4) Најтежок е предметот:

5 / 12

5) Во едно одделение се водела статистика за тоа кој ученик сака кој спорт? Според пиктограмот (1 цртка = 1 ученик), кошарка сакале _____ ученици.

6 / 12

6) Бокалот со број 4 содржи  _____  L течност.

7 / 12

7) 3Д телото кај буквата б) се вика:

8 / 12

8) 1 L + 500 mL = _____________ mL

9 / 12

9) На позицијата В-1 на сликата се наоѓа:

10 / 12

10) Фигурата над буквата г) е осносиметрична?

11 / 12

Со ДА или со НЕ да се одговори, дали мрежата кај буквата н) може да биде мрежа на коцка?

12 / 12

12) 2 Kg 700 g = ______________ g

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 42%

0%