3одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

3 одд - Тримесечје 1 / Тема 1 /Т1.1 / T1.2 / Т1.3 / Броеви до 1000 / Читање, Пишување, Препознавање, Месни вредности, Споредување

1) Одвоени со запирка, без празно место, од најмал кон најголем да се подредат броевите 34, 22, 569

2) СЕДУМСТОТИНИ И ПЕДЕСЕТ И ПЕТ“ напишан како трицифрен број е:

3) 6С 5Д 2Е = _________

4) Наредниот, непознатиот, празниот член во низата броеви, по истото правило е:
1, 3, 5,  ______

5) Одвоени со запирка, без празно место, од најголем кон најмал,  да се подредат броевите 56, 985 и 559

6) Одвоени со запирка, без празно место, од најголем кон најмал,  да се подредат броевите 225, 252 и 552

7) Бројот 965 се чита како:

8) 3Д телата се делат на валчести и ____________________.

9) Бројот 501 се чита како:

10) Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    334 _____ 334.

11) Коцката има _____ ѕида.

12) Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    443 _____ 442.

13) СЕДУМСТОТИНИ И ТРИ напишан како трицифрен број е:

14) 400 + 90 + 5 =

15) ДВЕСТА  ПЕДЕСЕТ И ШЕСТ напишан како трицифрен број е:

16) 500 + 10 =

17) Бројот 868 се чита како:

18) 600 + 50 + 4 =

19) Првата фигура одлево е мрежа на?

Question Image

20) Одвоени со запирка, без празно место, од најголем кон најмал,  да се подредат броевите 44, 255 и 652

Your score is

0%

3 одд - Тримесечје 1 / Тема 1.7 / Геометрија 3Д, Квадар/Коцка

1) 3Д телото на сликата се вика:

2) Квадарот има:

3) 3Д телото кај буквата а) се вика:

4) 3Д телото кај буквата б) се вика:

5) 3Д телото кај буквата М се вика:

6) Квадарот, има РАБОВИ:

7) ЅИДОВИТЕ на КВАДАРОТ  се:

8) 3Д телото на сликата се вика:

9) 3Д телото кај буквата a) се вика:

10) Коцката има РАБОВИ:

11) 3Д телото кај буквата в) се вика:

12) Коцката  е:

13) 3Д телото кај буквата б) се вика:

14) Квадарот, има ЅИДОВИ:

15) 3Д телото кај буквата Д се вика:

16) Коцката има ЅИДОВИ:

17) Коцката има ТЕМИЊА:

18) 3Д телото кај буквата в) се вика:

19) Квадарот, има ТЕМИЊА:

20) ЅИДОВИТЕ на КОЦКАТА  се:

Your score is

0%