2-одд содржина

2 одд
1/БРОЕВИ ДО 100
1.1 Броење
1.2 Проценка
1.3 Разложување на 10ки и единици
1.4 Заокружување на најблиската десетка
1.5 Споредување и подредување
1.6 Редни броеви до 10, 20
1.7 Парни броеви до 100
2/ГЕОМЕТРИЈА
2.1 Точка и права
2.2 Отворени и затворени искршени линии
2.3 2д-форми
2.4 3Д форми пирамида
2.5 Препознавање на 2Д и 3Д
2.6Групирање
3/3Д-Форми
3.1 Топка
3.2 Коцка и Квадар
3.3 Цилиндар
3.4 Конус
4/БРОЕВИ од 0-5
4.0 Бројот 0
4.1 Бројот 1
4.2 Бројот 2
4.3 Бројот 3
4.4 Бројот 4
4.5 Бројот 5
4.6 Броење и пишување до 5
4.7 Споредување на броеви до 5
4.8 За 1 повеќе
4.9 За 1 помалку
4.10 Собираме до 5
4.11 Одземаме до 5
4.12 УШте колку недостигаат?
5/Броеви од 6 до 10
5.1 Бројот 6
5.2 Бројот 7
5.3 Бројо8 8
5.4 Бројот 9
5.5 Бројот 10
5.6 Собирање до 10
5.7 Одземање до 10
5.8 Набројување
6/ Операции со броеви до 10
6.1 Редослед на операции
6.2 Врска помегу собирање и одземање
6.3 Пари
6.4 Денари
6.5 Монети
6.6 Банкноти
6.7 Парни и непарни до 10
6.8 Удвојување/Преполовување
7/ Броеви 10-20
7.1 Броење нанапред 1,2
7.2 Броење наназад 1,2
7.3 Разложување
7.4 Споредување
7.5 Парни-непарни
8/ Операции со броеви до 20
8.1 За 1,2 поголем
8.2 За 1,2 помал
8.3 Собирање на броеви
8.4 Одземање на броеви
8.5 Равенки до 20
9/ Броеви до 0-30
9.1 Броиме до 30
9.1 Разложување
9.2 Подредување
10/ Броеви до 100
10.1 Броење 0-100
10.2 За 1 поголем за 1 помал
10.3 Броење нанапред
10.4 Броење наназад
11 / Геометрија и мерење
11.1 Симетрија
11.2 Должина
11.3 Зафатнина
11.4 Време
11.5 Маса
11.6 Месеци во година
11.7 Денови во неделата
11.7 Делови од денот
11.8 Часовник
12. Податоци
12.1 Венов дијаграм
12.2 Пиктограм
12.3 Столбест дијаграм
12.4 Керолов дијаграм