2одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

 

0%

Квиз 3одд/Тема2.1 Отсечки /Т2.2 2Д-форми /Т2.3 3Д-тела /Т2.4 Местоположба / Т2.5 Симетрија

1 / 12

1) Коцката  е:

2 / 12

2) Топката има ____ ѕид.

3 / 12

3) На компасот, кратенката И ја означува страната:

4 / 12

4) Фигурата над буквата д) е осносиметрична?

5 / 12

5)

Пирамидата кај б) има ______ околни страни.

6 / 12

6) Квадарот, има ЅИДОВИ:

7 / 12

7) TU, TV и UV кај овој триаголник се нарекуваат ____________  на триаголникот.

Question Image

8 / 12

8) Првата фигура одлево е мрежа на?

Question Image

9 / 12

9) Фигурата над буквата в) има ______ страни.

10 / 12

10) Највисоката точка на пирамидата се вика:

11 / 12

11)

Највисоката точка кај секоја пирамида се вика:

12 / 12

12) Од наведените, да се определат 2Д формите.

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 75%

0%