2одд-еКВИЗ

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

0%

MATEMATIKA 2одд/ Тримесечје 4 / Должина, Маса, Зафатнина, Периметар, Плоштина, Време,

1 / 12

1) 3 Kg 500 g = ______________ g

2 / 12

2) Во табелата, во полето (В,3) се наога:

3 / 12

3) Според сликата, бананите се тешки _______ Kg.

4 / 12

4) Тетка Билјана купила 1 Kg ориз. За ручек потрошила 250 грама. Колку g ориз и останало?

5 / 12

5)

Во една продавница, продажбата на овошје се прикажувала со пиктограм. Според пиктограмот, продадени се ист броја на килограми круши и ___________________.

6 / 12

6) Делот од фигурата обележан со STU - представува _______ на фигурата.

 

7 / 12

7) Постигнатите голови на едно првенство се дадени на пиктограмот. Од пиктограмот се гледа дека во ден понеделник се постигнати ___________  гола повеќе од среда.

8 / 12

8) На вагата се измерил ученик тежок ______ Kg.

9 / 12

9) Аголот кај темето A е,   _________ агол.

10 / 12

10) Лицето гледа во копчето. Ако се сврти за 1/4 во насока спротивна на движењето на стрелката на часовникот ќе гледа во :

11 / 12

11) Лицето гледа во пирамидата. Ако се сврти за 1/4 во насока спротивна на движењето на стрелката на часовникот ќе гледа во :

12 / 12

12) Да се препознае и да се определи местоположбата на кругот:

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 96%

0%