2одд-еКВИЗ

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

0%

MATEMATIKA 2одд/ Тримесечје 4 / Должина, Маса, Зафатнина, Периметар, Плоштина, Време,

1 / 12

1) Китот е тежок 1 Т и 500 Kg  или ________ Kg.

2 / 12

2) Во табелата, во полето (Б,1) се наога:

3 / 12

3) Со Веновиот дијаграм е прикажано кои ученици сакаат сладолед од ванила,  кои сакаат сладолед од чоколадо а кои сакаат сладолед и од ванила и од сладолед од чоколадо. Според дијаграмот, сладолед од ванила и сладолед од чоколадо сакаат ________ ученици.

4 / 12

4) 5 m 6 cm = _____ cm

5 / 12

5) Според вагата, тежината на измереното дете изнесува:

6 / 12

6) Да се препознае и да се определи местоположбата на синиот петаголник:

7 / 12

7) Според дадениот Керолов дијаграм, да се определи точниот одговор:
Сладолед со чоколадо НЕ сака:

8 / 12

8) Аголот кај темето G е,   _________ агол.

9 / 12

9) 493 cm = 4 m _____ cm

10 / 12

10) Лицето гледа во кеглите. Ако се сврти за 1/2 во насока спротивна на движењето на стрелката на часовникот ќе гледа во :

11 / 12

11) Постигнатите голови на едно првенство се дадени на пиктограмот. Од пиктограмот се гледа дека во ден вторник се постигнати ___________  гола помалку од четврток.

12 / 12

12) Во едно одделение се водела статистика за тоа кој ученик сака кој спорт? Според пиктограмот (1 цртка = 1 ученик), одбојка сакале _____ ученици помалку одколку фудбал.

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 96%

0%