4одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

0%

MATEMATIKA 4одд/Тримесечје 3 / Операции со броеви до 10 000

1 / 12

1) Бројот 3655 заокружен на најблиската 100-ка е:

2 / 12

2) Ако 6 моливи коштаат 24 денари, 1 молив ќе кошта  _______ денари.

3 / 12

3) 45 : 10 =

4 / 12

4) Половина од бројот 30 е:

5 / 12

5) Половина од бројот 34 е:

6 / 12

6) Напамет, да се одреди бројот што недостасува:   80 -  _____ = 71

7 / 12

7) Бројот 557 заокружен на најблиската 100-ка е:

8 / 12

8) ____ : 100 = 25

9 / 12

9) На Петар се потребни 50 денари за да има 160. Колку има сега?

10 / 12

10) Ако 4 моливи коштаат 32 денари, 1 молив ќе кошта  _______ денари.

11 / 12

11) $ 6 \cdot 2 $ = _______

12 / 12

12) Да се определат какви броеви (парни-П или непарни-Н) се резултатите од операцијата:
П + П + П + П + Н = ________

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 80%

0%