4одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

0%

MATEMATIKA 4одд/ Тримесечје 4 / Дропки, Децимални, Должина, Маса, Зафатнина, Периметар, Плоштина, Време, Мода, Веројатност

1 / 12

1) 6 Km 965 m = ______________ m

2 / 12

2) 1 век и 89 год = ____ години.

3 / 12

3) 3,1 m = ________ dm.

4 / 12

4) 5 dm 9 cm = ______ cm

5 / 12

5) $  \frac {4}{7} $  од 700 денари= _____ денари

6 / 12

6) Тристрана призма, за ѕидови има:

7 / 12

7) 3Д - телото на сликата е:

Question Image

8 / 12

8) Да се споредат следните должини:   88 cm _______ 89 cm

9 / 12

9) 9,6 m = ________ mm

10 / 12

10) $  \frac {2}{3} $  од 30 денари= _____ денари

11 / 12

11) 432 години =  _____ века и 32 години.

12 / 12

12) $  \frac {3}{7} $  од 7000 денари= _____ денари

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 85%

0%