4одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

0%

Квиз 4одд/Тема1.1 „4-цифрени броеви Т1.2 Разложување Т1.3 - Споредување Т1.4 Негативни броеви“.

1 / 12

1) Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

2 / 12

2) Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -5 ____ -5

3 / 12

3) Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 1 е на местото на илјадарки?

4 / 12

4) Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 1577 _______ 1577

5 / 12

5) Бројот    + 24 :

6 / 12

6) Бројот 2312 запишан во развиена форма е:

7 / 12

7) Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 779 _______ 778

8 / 12

8) Одвоени со запирка, без празни места, да се подредат по големина, од најголем кон најмал броевите: 6369, 6598, 9225

9 / 12

9) Со еден од знаците за >,=,< да се споредат  броевите:       -10 ____ -5

10 / 12

10) Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 2565 _______ 2565

11 / 12

11) Со еден од знаците за >, = или <, да се споредат броевите 1577 _______7715

12 / 12

12) Бројот    + 4 :

Податоци за сертификат за точно решавање на квизот (резултатот на точните одговори мора да е поголем од 50%)

  1. Email: Вашата и-меил адреса (за добивање на сертификатот) / Не е задолжително
  2. Name: Вашето Име и Презиме, за креирање на сертификатот, (внесете со македонска                    подршка) / Не е задолжително

Your score is

The average score is 85%

0%