4одд-еКВИЗови

ПИСИ Образовен центар Охрид: Почитувани, овде можете бесплатно да спуштите тематски, наменски тестови по МАТЕМАТИКА – спрема наставата во ПИСИ. Доколку сакате тестовници по материјали за тримесечја, ќе одите на страната www.matematika.mk и таму ќе си одберете соодветни материјали.

4 одд Тримесечје.1 Т1.1/ Т1.2 / Т1.3 - Броеви до 10 000, МЕСНИ ВРЕДНОСТИ, Читање. препознавање, Споредување, Заокружување на 10-100

1 / 15

1) Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    453 _____ 457.

2 / 15

2) ДЕВЕТ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ И СЕДУМ, представен како број е:

3 / 15

3) СЕДУМ ИЛЈАДИ И ПЕТСТОТИНИ ТРИЕСЕТ И ТРИ, представен како број е:

4 / 15

4) Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    254 _____ 152.

5 / 15

5) Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 8 е на местото на десетки?

6 / 15

6) Кој од дадените броеви е точно запишан?

7 / 15

7) Бројот 2010 запишан во развиена форма е:

8 / 15

8) Да се искористи еден од знаците за >,=,< изразот:    987 _____ 987.

9 / 15

9) Бројот 2346 запишан во развиена форма е:

10 / 15

10) ПЕТ ИЛЈАДИ И ЧЕТИРИСТОТИНИ И ДВА, представен како број е:

11 / 15

11) Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 8 е на местото на илјадарки?

12 / 15

12) Бројот 786 заокружен на најблиската 10-ка е:

13 / 15

13) Да се искористи еден од знаците за >,= или < во изразот:    512 _____ 521.

14 / 15

14) Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 2 е на местото на единици?

15 / 15

15) Во кој од дадените броеви, вредноста на цифрата 3 е на местото на десетки?

Your score is

0%