3одд – еКВИЗови

ПИСИ – образовен центар Охрид – www.matematika.mk

„ПИСИ“ -www.matematika.mk.

„ПИСИ“ -  www.matematika.mk.


3 одд - Мешани броеви, Местоположба во табела, Пиктограми, Дијаграми

1) Според сликата, маса од 4 килограм има:

2) Одвоени со запирка да се подредат шишињата од најмала течност кон најголема течност. 

3) 1200 преполовен е _______.

4) Удвоен бројот 1800 е ______________.

5) 3 T = ______ Kg

6) Бокалот со број 3 содржи  _____ ml течност.

7) Бокалот со број 1 содржи  _____  mL течност.

8) 200 g + ______ g = 1 Kg

9) Најмногу течност содржи бокалот со број ___.

10) Чичко Јане, за 2 часа поминал 48 километри. За еден час поминал ______.

11) Половина од 70 е _______.

12) Половина од 26 е _______.

13) 2 Kg 100 g = __________ g

14) 2400 преполовен е _______.

15) ______ е половина од 70

Your score is

0%